HYUNDAI H100 / PORTER (10 - 15)

PSB015 - Rear Upper Shackle Bush

PSB015 - Rear Upper Shackle Bush

Consists of 1 bush..

R37.86

PSB016 - Rear Lower Shackle Bush

PSB016 - Rear Lower Shackle Bush

Consists of 1 bush..

R31.42

PSB089 - Stabilizer Bolt Kit - 10x180mm

PSB089 - Stabilizer Bolt Kit - 10x180mm

Stabilizer Bolt Kit..

R129.48

PSB164 - Shackle Bush (Main)

PSB164 - Shackle Bush (Main)

Consists of 2 Split Bushes and 1 Sleeve..

R396.33

PSB194 - Brake Caliper Pin Bush

PSB194 - Brake Caliper Pin Bush

Consists of 2 Black Bushes..

R25.75

PSB246 - Stabilizer Bar Bush

PSB246 - Stabilizer Bar Bush

Consists of 1 Bush..

R89.33

PSB272 - Upper Control Arm Bush Kit

PSB272 - Upper Control Arm Bush Kit

Consists of 2 Bushes and 2 Sleeves..

R501.15

PSB289 - Tension Rod Bush Kit

PSB289 - Tension Rod Bush Kit

Consists of 2 Split Bushes and 1 sleeve..

R366.46


HYUNDAI H100 / PORTER (10 - 15)


Shackle Bushes:

BK015 – upper

BK016 – lower

BK164 – main

Stabilizer Bar Bush:

BK246

Stabilizer Bolt Kits:

BK089

Brake Caliper Pin Bush:

BK194

Tension Rod Bush Kit:

BK289

Upper Control Arm Bush Kit:

BK272

whatsapp